Procesmanagement

Vanuit de verschillende belangen die deelnemers bij grote vastgoed ontwikkelingen nastreven is een onafhankelijke en stuwende rol niet zelden een belangrijke succesfactor gebleken in complexe ontwikkeltrajecten. Mindscapes helpt opdrachtgevers door het voeren van procesmanagement bij vastgoedontwikkeling. Hierbij worden de grote lijnen bewaakt en waar nodig knopen door gehakt zonder daarbij de zorgen en belangen die iedere stakeholder in het proces heeft uit het oog te verliezen. Vanzelfsprekend wordt daarbij continue gestreefd naar een sfeer van vertrouwen en samenwerking.

Voorbeeldprojecten

> Zitterd Revisited " De Dobbelsteen" - multifunctionele binnenstedelijke ontwikkeling van ca 60.000 m² voor onderwijs, bibliotheek, filmhuis, museum, commerciële ruimtes, woningen en parkeren. Voorzitten van gemeenschappelijke projectgroep en werkgroepen, onafhankelijk vertegenwoordiger in de Stuurgroep.

> Melickerveld – gebiedsontwikkeling van circa 500 woningen. Verantwoordelijk voor opzetten en aansturen van overlegstructuren, bereiken van overeenstemming over intentie- en realisatieovereenkomst, opstellen stedenbouwkundig ontwerp, voorbereiden wijziging bestemmingsplanprocedure en andere RO-procedures.