Herbestemmingsopgaven

Herbestemming van monumentale gebouwen is een onderwerp dat in steeds meer in de belangstelling staat en in toenemende mate aan maatschappelijk belang wint. Herbestemming is geen eenvoudige opgave en is duidelijk anders dan nieuwbouw. Rekening moet worden gehouden met de cultuurhistorische betekenis en het beeldbepalende karakter dat het gebouw vaak in zijn omgeving heeft. In het vinden van een nieuwe economische functie zul je hiermee rekening moeten houden, evenals met de beperkingen die uit het bestaande gebouw voortvloeien. Mindscapes voert voor haar klanten haalbaarheidsonderzoeken uit. Door in de lokale markt te zoeken naar passende functies en intensief samen te werken met gebruikers en overheden wordt onderzocht welk nieuw leven het monument kan krijgen. De creatie van belangstelling voor de locatie én het bouwen aan draagvlak voor behoud en hergebruik, wordt hierbij nooit uit het oog verloren.

Voorbeeldprojecten:

> Cultuureiland ECI Roermond – BOEi: procesmanager ontwikkeling en herbestemming haalbaarheidsstudie schetsontwerp en V.O., samenwerkingsmodel en functionele uitgangspunten Cultuureiland ECI complex te Roermond. Borgen van een proces van samenwerking en onderling vertrouwen tussen eindgebruikers, gemeente, ontwikkelaar en toekomstig exploitant.

> Timmerfabriek Maastricht - gemeente Maastricht. Vier opdrachten. Het in overleg met cultuurinstellingen en projectbureau opstellen van Voorlopig Ontwerp en herbestemming van de Timmerfabriek. Het opstellen en accorderen van een samenwerkingsovereenkomst tussen instellingen en gemeente. Het opstellen van een gezamenlijk organisatiemodel en een gezamenlijk samenwerkingsmodel.

> AINSI Maastricht – BOEi. In kaart brengen doorontwikkelingsmogelijkheden AINSI als multifunctioneel gebouw met kantoren, ateliers en theatervloer. Versterken banden tussen BOEi en gemeente Maastricht, Enci en provincie Limburg.

> Klooster Bleijerheide – Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Onderzoek naar de mogelijkheden om dreigende sloop van de kloostervleugel "Bleijerheide" te voorkomen. In kaart brengen of, en zo ja welke, aanknopingspunten voor er te vinden zijn om sloop te voorkomen of uit te stellen .

> Kasteel Schaesberg – BOEi. Onderzoeken van de mogelijkheid voor herbouw van Kasteel Schaesberg. Beantwoorden van de vraag op welke wijze en met welke organisatorische, fysieke en financiële middelen er op korte middellange en lange termijn gestart kan worden met de uitvoering van het project. Ontwikkeling van een toeristisch-educatieve attractie van nationale betekenis.

> Fort Everdingen en Fort Honswijk - Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Iconen uit de Hollandse Waterlinie. In het kader van de Biënnale Leegstand en Herbestemming 2011 een 4-daags werkatelier voorbereid en uitgevoerd. Gericht op het verkrijgen van nieuwe ideeën en inzichten voor deze complexe herbestemmingsopgave én het richten van spotlight op opgave en locatie. Tevens het maken van een slag in het Pv E ten behoeve van het op te stellen bidbook voor de concurrentiegerichte dialoog.