Grondslag

Bij veel goed functionerende organisaties is vaak sprake van een 'high trust' omgeving. Een omgeving die met zijn interne en externe omgeving in balans is en waar op basis van vertrouwen wordt samen gewerkt. Er zijn echter kapitaalsbeslissingen waarin dit vertrouwen in elkaar en in de externe partners lang niet altijd op het gewenst niveau is. Huisvesting is vaak zo'n voorbeeld. Voorgestane vernieuwingen worden intern niet zelden met enig argwaan bekeken en de bij het ontwikkel- en bouwproces betrokken partijen hebben lang niet altijd oog voor de organisatiedoelstellingen en organisatiegevoeligheden van de klant. Voor je het in de gaten hebt slaat de gewenste 'high trust' om in 'low trust'. Onbedoeld, maar vaak het gevolg van het feit dat klantorganisaties en ontwikkelpartijen elkaar onvoldoende begrijpen. Inzichten bij de klant en ontwikkelpartijen over de consequenties en effecten van eerder genomen besluiten in het ontwerpproces dalen vaak pas later in. Met als gevolg dat besluiten heroverwogen worden, vertragingen optreden, faalkosten toenemen en vertrouwen in elkaar afneemt. Dit alles kan voorkomen worden als in een vroeg stadium bewust geïnvesteerd wordt in het kweken van begrip voor elkaars processen en doelstellingen.

Mindscapes is specialist met een bewezen trackrecord op het gebied van 'non-conflict mediation' bij ontwikkel- en ontwerpprocessen voor uw huisvestingsvraag. Het resultaat van de dienstverlening van Mindscapes is dat alle betrokkenen in het ontwikkelproces van huisvesting weten waar ze aan toe zijn en vertrouwen hebben in elkaar én het vervolg van het proces. Organisatie en gebouw worden in evenwicht ontwikkeld. Deze geringe investering in het begin van een ontwikkelproces verdient zich gegarandeerd dubbel en dwars terug. Mindscapes ontwikkelt samen met de opdrachtgever de uitgangspunten onder uw huisvestingsvisie. Is deze visie eenmaal vastgesteld, dan ontwikkelen wij ook functionele concepten voor de werkomgeving én functionele concepten voor de organisatie omgeving. Juist deze samenhang verklaart de kracht van de dienstverlening. Uitdrukkelijk wordt bij de vormgeving van het functionele concept rekening gehouden met de expertise-inbreng van de in de organisatie aanwezige specialisten; uw medewerkers.

Voorbeeldprojecten

> Kamer van Koophandel Limburg - ontwikkelen van een huisvestingsvisie voor de fusieorganisatie KvK Limburg. Verbinden van organisatieontwikkeling aan huisvestingsconcept, Opstellen van functioneel en ruimtelijk PvE voor nieuwe huisvesting te Roermond.

> Ondernemend Limburg - Onderzoeken en definiëren wat belangenbehartigers verenigd in Ondernemend Limburg (LWV, MKB, LLTB, Syntens, Arvalis) gemeenschappelijk bindt, beschrijving aard, effecten en (on)wenselijkheid beoogde synergetische effecten van samenwerking. Uitwerken en specificeren huisvestingsvisie Ondernemend Limburg. Vaststellen functioneel en ruimtelijk PvE.

> Vivre - Boven tafel krijgen van wensen en eisen waaraan het werkplekconcept van bestuur en stafdiensten van Vivre aan dient te voldoen. Onderzoeken welke principe-oplossingen binnen de vastgestelde kaders mogelijk en aan welke randvoorwaarden invulling geven dient te worden.

> KNCV – inspiratiesessie verkenning mogelijkheden, voor- en nadelen flexibel werkplekconcept en noodzakelijk randvoorwaarden.

> Gemeente Zoetermeer - Haalbaarheidsstudie ontwikkeling flexibeler kantoorconcept. Inzoomen op implicatie voor gebouw en werkomgeving. In kaart brengen veranderweerstanden en schetsen te volgen aanpak indien besluit genomen wordt tot ontwikkeling flexibel kantoorconcept.

> SABIC European Headquarter (Veldhoen + Company) – projectleider ontwikkeling en realisatie flexibel werkconcept Europees hoofdkantoor SABIC Europe.

> Gemeente Stein (Veldhoen + Company) – projectleider ontwikkeling en realisatie flexibel werkconcept nieuw gemeentehuis Stein.

> DSM (Veldhoen + Company) – projectleider ontwikkeling flexibel werkconcept Beyerink Lab DSM Life Sciences

> Centraal Justitieel Incasso Bureau (Veldhoen + Company) – projectleider haalbaarheidsstudie flexibel werkconcept kantoororganisatie CJIB.

> Essent (Veldhoen + Company) – projectleider evaluatiestudie van ontwikkeld en deels geïmplementeerd flexibel werkconcept